Jamali

Office Add: Jamali Mohallah Tanzeem Committee, Jamali Masjid, Mustafa Bazar, 1st Floor, Dr. Mascrehanas Rd, Mazagaon, Mumbai – 400 010. Tel No 022 – 23713371 / 23730012

No. Names Post
1 Taher Bs Syedi Husain Bs Husamuddin Aamil Saheb
2 Shaikh Khuzaima bhai Rampurawala Muawin Aamil Saheb
3 Shaikh Khuzaima bhai Abid bhai Master Secretary
4 Shaikh Siraj bhai Shamsuddin bhai Dalal Jt Secretary
5 Abdulqadir bhai Husain bhai diwan Treasurer
6 Mohammed bhai Shabbir bhai Modi Jt Treasurer
7 Shaikh Shabbir bhai Shaikh Abduttayyeb bhai Yamani Member
8 Shaikh Moiz bhai Shaikh Saleh bhai Rampurawala Member
9 Shaikh Abid Husain bhai Fakhruddin bhai Sangotwala Member
10 Shaikh Ibrahim bhai Mulla Mohammed bhai Electricwala Member
11 Shaikh Mansoor bhai Shaikh Moiz bhai Siamwala Member
12 Shaikh Qutbuddin bhai Abdul Rasool bhai Topiwala Member
13 Mulla Badruddin bhai Shaikh Najmuddin bhai Kapasi Member
14 Mulla Abbas bhai Mohammad Hussain bhai Shethwala Member
15 Mulla Abbas bhai Saleh bhai Chandurwala Member
16 Mulla Abdulqadir bhai Shaikh Fakhruddin bhai Kheriwala Member
17 Mulla Mustafa bhai Mulla Ahmedali bhai Challawala Member
18 Mulla Shabbir bhai Abde Ali bhai Hariyanawala Member
19 Mulla Zohair bhai Ibrahim bhai Dahodwala Member
20 Abbas bhai Saifuddin bhai Attarwala Member
21 Mulla Aliasgar bhai Mulla Abdulhusain bhai Lakhtarwala Member
22 Aliasgar bhai Yusuf bhai Saheb Member
23 Aziz bhai Asgarali bhai Pittalwala Member
24 Husain bhai Hatim bhai Topiwala Member
25 Khuzaima bhai Asgarali bhai Umrethwala Member
26 Moiz bhai Ahmedali bhai Angoothiwala Member
27 Murtaza bhai Mansoor bhai Pardawala Member
28 Yunus bhai Taiyebali bhai Kanchwala Member